Reklamacje

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji

1). Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących świadczonych Usług przez Operatora, który jest odpowiedzialny za jej rozpatrzenie na zasadach określonych poniżej oraz wynikających z treści ustawy, o której mowa w § 1 ust. 3 lit. d Regulaminu usług.

2). Przedmiotem reklamacji może być niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi przez Operatora.

3). Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika w jeden z następujących sposobów:

a. w formie pisemnej na adres siedziby Operatora, osobiście lub przesyłką pocztową lub poprzez pełnomocnika,

b. ustnie – telefonicznie (na nr telefonu: PL: +48 71 66 11 460) albo osobiście do protokołu,

c. w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail: reklamacje@finonet.pl).

4). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem reklamacji, a także roszczenie Użytkownika, a także powinna być złożona niezwłocznie po pojawieniu się lub odkryciu przez Użytkownika okoliczności uzasadniającej jej złożenie.

5). Reklamacje rozpatrywane są przez Operatora bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora.

6). W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Operator w informacji przekazywanej Użytkownikowi wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

7). Odpowiedź na reklamację udzielona zostanie w formie pisemnej na adres Użytkownika podany w Profilu Użytkownika lub w wskazany w treści złożonej reklamacji. Na wniosek Użytkownika wyrażony w treści reklamacji lub w Profilu Użytkownika, odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie wiadomości e-mail lub na innym trwałym nośniku.

8). Odpowiedź na reklamację zawiera m. in.: uzasadnienie faktyczne i prawne (o ile reklamacja nie jest rozpatrzona zgodnie z wolą Użytkownika), informację na temat stanowiska Operatora w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy, imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego.

9). Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Użytkownika, a w szczególności Użytkownika uprzywilejowanego, przysługujących mu na podstawie właściwych przepisów prawa.

10). Użytkownikowi uprzywilejowanemu przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych metod dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

a. Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej;

b. Miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów;

c. Platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr;

d. dodatkowe informacje na temat polubownego rozwiązywania sporów dostępne są m.in. w serwisie: http://polubowne.uokik.gov.pl.

11). W przypadku nieuwzględnienia przez Operatora reklamacji Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego: http://www.rf.gov.pl.

12). Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi na działanie Operatora do Komisji Nadzoru Finansowego, zaś spory pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem mogą być – na wniosek Użytkownika – rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego: http://knf.gov.pl.

13). Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia powództwa przeciwko Operatorowi do Sądu Powszechnego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.