Regulamin usług

§ 1
Postanowienia ogólne

1). Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków świadczenia usługi przekazu pieniężnego przez Operatora na rzecz Użytkownika;

2). Operator – Klik-24 spółka z o.o. –  jest Małą Instytucją Płatniczą, działająca na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, wpisaną do rejestru Instytucji Płatniczych pod nr: MIP93/2021.

3). Usługi świadczone są w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, a także przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności:

a. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 659 z późn. zm.);

b. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145);

c. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);

d. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2279 z późn. zm.);

e. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.).

 

§ 2
Definicje użyte w Regulaminie

Dla celów niniejszego Regulaminu następujące definicje należy rozumieć jak poniżej:

1). Operator – Klik-24 sp. z o.o., Klik-24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-435), przy ul. Mierniczej 21/8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000847322, NIP: 8992881509, posiadająca kapitał zakładowy o wysokości 250.000 zł,

2). Dzień Roboczy – każdy dzień, w którym bank Użytkownika dokonującego zlecenia oraz bank odbiorcy przelewu prowadzi działalność i umożliwia zaksięgowanie środków na rachunku beneficjenta lub wypłatę gotówki.

3). Płatnik – użytkownik będący płatnikiem w rozumieniu przepisów Ustawy tj. tj. osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną składająca zlecenie płatnicze;

4). Profil Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika utworzone w Serwisie, przy pomocy którego odbywa się administracja Usług Płatniczych;

5). Odbiorca – użytkownik będący odbiorcą w rozumieniu przepisów Ustawy, tj. osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej;

6). Przekaz pieniężny lub Przekaz – wykonywana jest jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pojedyncza transakcja płatnicza świadczona bez pośrednictwa rachunku płatniczego prowadzonego dla Użytkownika w postaci przekazu pieniężnego, polegająca na transferze do dostawcy przyjmującego środki pieniężne dla odbiorcy środków pieniężnych otrzymanych od Użytkownika, realizowana przez Klik-24 na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.

7). Regulamin – niniejszy regulamin;

8). Ustawa – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 659 z późn. zm.);

9). Ustawa AML – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.);

10). Serwis – serwis internetowy https://finonet.pl, za pomocą którego Operator świadczy Usługę Płatniczą;

11). Siła wyższa – okoliczności zewnętrzne, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które skutkują niemożnością wykonania ich zobowiązań;

12). Transfer –przekaz pieniężny w rozumieniu Ustawy wykonywany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

13). Użytkownik – podmiot korzystający z usług Klik-24.

14). Użytkownik uprzywilejowany – Konsument w rozumieniu kodeksu cywilnego lub osoba fizyczna zawierająca z Operatorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

 

§ 3
Przekaz pieniężny

1). Użytkownik, za pośrednictwem Serwisu, może zlecić Transfer do Odbiorcy.

2). W celu zrealizowania Transferu Użytkownik powinien złożyć dyspozycję podając następujące dane:

a. Wskazać Odbiorcę wraz z danymi wymaganymi do realizacji przelewu: imię i nazwisko lub nazwa, nr konta bakowego, dane kontaktowe);

b. Wskazać kwotę oraz walutę transakcji;

c. Wskazać metodę realizacji Transferu;

d. Przekazać Operatorowi kwotę transakcji powiększoną o prowizję Operatora, w szczególności na rachunek bankowy Operatora za pośrednictwem jednego z narzędzi dostępnych w Serwisie.

3). Za moment złożenia zlecenia uważa się moment dojścia dyspozycji do Operatora, zawierającego wszystkie dane wskazane w ust. 2. Jeżeli zlecenie zostało złożone poza Dniem roboczym, za moment złożenia zlecenia uważa się początek najbliższego Dnia roboczego.

4). Po otrzymaniu dyspozycji Operator przekaże Użytkownikowi następujące informacje:

a. unikalny numer referencyjny transakcji;

b. kwotę transakcji w walucie wpłaty;

c. kwotę dostępną dla Odbiorcy w walucie odbioru;

d. sumę opłat naliczonych z tytułu realizacji Transferu;

e. kurs wymiany walut;

f. przybliżony czas realizacji Transferu;

g. dostępne metody płatności.

5). Użytkownik, za pośrednictwem Serwisu, potwierdza warunki Transferu oraz udziela zgodę na wykonanie transakcji płatniczej. W tym celu zlecenie Transferu możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się do Serwisu. Operator może wymagać od Użytkownika dodatkowych czynności uwierzytelniających wymaganych zgodnie z przepisami, o których mowa w §4 ust. 9. Za moment wyrażenia zgody przez Użytkownika uznaje się moment wysłania dyspozycji Transferu do Operatora.

6). Operator dokonuje Transferu w terminach określonych Ustawą, nie później jednak niż do końca Dnia roboczego następującego po otrzymaniu zlecenia płatniczego.

7). Terminy pełnej realizacji zlecenia zależą od wybranej opcji usługi przekazu pieniężnego.

8). Prowizja z tytułu świadczenia usługi płatniczej jest każdorazowo wskazywana Użytkownikowi przed zleceniem przez niego Transferu.

9). Transfery realizowane są wyłącznie w walutach:

a. polskiej (PLN);

b. brytyjskiej (GBP).

10). Realizacja dyspozycji Transferu polega na dostarczeniu środków pieniężnych Odbiorcy z rachunku płatniczego Użytkownika, po kursie dnia określonym przez Operatora oraz za opłatą za Transfer zgodnie z tabelą opłat dostępną na stronie internetowej https://finonet.pl/cennik.

11). Niezwłocznie po wykonaniu Transferu Operator przekazuje Płatnikowi potwierdzenie realizacji transakcji płatniczej, zawierające:

a. unikalny numer referencyjny transakcji,

b. kwotę transakcji w walucie wpłaty;

c. kwotę dostępną dla Odbiorcy w walucie odbioru;

d. sumę opłat naliczonych za realizację Transferu;

e. kursy wymiany walut;

f. czas realizacji;

g. instrukcję odbioru środków dla Odbiorcy.

12). Dodatkowe informacje odnoszące się do wszystkich zleconych i wykonanych Transferów dostępne są dla Użytkownika w każdym momencie, bezpłatnie, za pośrednictwem Konta.

13). Operator udostępnia Użytkownikowi środki pieniężne przyjęte dla Użytkownika w terminach wskazanych w Ustawie.

14). Usługa Przekazu pieniężnego realizowana jest dla Użytkownika odpłatnie – prowizja należna Operatorowi określona jest w cenniku dostępnym w Serwisie, pod adresem https://finonet.pl/cennik („Cennik”).

15). Umowa na realizację Przekazu pieniężnego zawierana jest za pośrednictwem Platformy i ma charakter jednorazowy (pojedyncza transakcja płatnicza).

 

§ 4
Bezpieczeństwo transakcji płatniczych

1). Użytkownik nie powinien udostępniać osobom trzecim jakichkolwiek danych dostępowych do jego kont użytkownika w Serwisie lub innych danych mogących służyć autoryzowaniu zlecenia płatniczego.

2). Użytkownik, który utracił dane, o których mowa w ust. 1, powinien niezwłocznie poinformować o tym Operatora za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w § 6.

3). Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Spółkę o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych.

4). Operator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika na warunkach określonych w Ustawie, a w szczególności na podstawie art. 144 – 146 Ustawy.

5). W przypadku wystąpienia oszustwa bądź podejrzenia jego wystąpienia, lub wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa Operator skontaktuje się z Użytkownikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przez niego w Serwisie.

6). W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej Operator niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek Użytkownika, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca Użytkownikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy Operator ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z rachunku płatniczego, Operator przywraca obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza.

7). Jeżeli Użytkownik nie dokona powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku płatniczego albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia Użytkownika względem Operatora z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają.

8). Odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej jest wyłączona w przypadku siły wyższej lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia płatniczego wynika z innych przepisów prawa.

9). Operator dokonuje weryfikacji tożsamości Użytkownika zgodnie ze standardami stawianymi rozporządzeniem delegowanym Komisji Europejskiej (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.

10). Operator nie odpowiada za operacje dokonane przez Użytkownika uwierzytelnionego zgodnie ze standardami, o których mowa w ust. 5.

 
§ 5
Oświadczenia Operatora

1). Operator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji lub wstrzymania wykonania Transferu w przypadku gdy:

a. Użytkownik odmówi zastosowania się do procedury przedstawienia wymaganych dokumentów;

b. Użytkownik nie przekazał środków pieniężnych wymaganych do przeprowadzenia Transferu;

c. istnieje podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w rozumieniu ustawy AML;

d. podejrzeniem Operatora, iż środki przekazane w celu wykonania Transferu pochodzą z czynu niedozwolonego;

e. Operator nie jest w stanie skontaktować się z Użytkownikiem przy użyciu danych kontaktowych przez niego podanych;

f. Użytkownik podał nieprawdziwe dane osobowe, posługiwał się fałszywymi lub nielegalnie zdobytymi dokumentami lub nie przedstawił aktualnych informacji i dokumentów dotyczących swojej tożsamości i/lub transakcji;

g. Użytkownik posługuje się lub próbuje posługiwać się instrumentem płatniczym osoby trzeciej bez jej zgody i autoryzacji.

2). Operator nie ponosi odpowiedzialności za spory oraz konflikty wynikłe pomiędzy Użytkownikiem i Odbiorcą.

3). Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z pomyłki Użytkownika oraz Odbiorcy.

4). Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z umowy lub opóźnienia w wywiązaniu się z umowy z Użytkownikiem, jeżeli nastąpiło ono wskutek zdarzeń będących poza kontrolą Operatora tj. siły wyższej, w tym m. in. wystąpienia katastrofy naturalnej, epidemii ale również działania lub zaniechania stron trzecich, wszelkie awarie systemów łączności, zakłócenia w dostawie prądu, systemów telekomunikacyjnych czy też awarie dostawców łączności internetowej.

5). W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 4 powyżej, Operator będzie dążył do realizacji Usługi w możliwie jak najszybszym terminie po usunięciu skutków opisanych w ust. 4 powyżej zdarzeń.

 

§ 6
Komunikacja

1). Umowa zawarta na podstawie Regulaminu zawierana jest w języku polskim, który jest również oficjalnym językiem, w którym Operator komunikuje się z Użytkownikami.

2). Treść Regulaminu dostępna jest w ramach Serwisu. Na żądanie Użytkownika Operator przekazuje Użytkownikowi treść Regulaminu oraz informacje określone w art. 27 Ustawy, zgodnie z art. 28 Ustawy, w szczególności na trwałym nośniku informacji.

3). Bez uszczerbku dla innych postanowień Umowy Użytkownik może komunikować się z Operatorem:

a. za pośrednictwem odpowiednich formularzy dostępnych w Serwisie;

b. za pośrednictwem adresu e-mail: info@finonet.pl;

c. telefonicznie: PL: +48 71 66 11 460;

d. pisemnie, pod adresem: Klik-24 sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu (50-435), przy ul. Mierniczej 21/8.

4). Operator komunikuje się z Użytkownikami przede wszystkim drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem wiadomości e-mail, co nie wyłącza prawa Operatora do komunikowania się również w innej formie, np. telefonicznie czy listownie – w szczególności Operator komunikuje się z Użytkownikami na piśmie, jeśli wynika to z przepisów prawa.

 

§ 7
Przerwy i awarie techniczne 

1). W celu rozwoju Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, Operator może przeprowadzać okresowe przerwy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu, w czasie których wprowadzane są zmiany w całym systemie informatycznym. Przerwy te odbywają się w miarę możliwości w godzinach nocnych czasu polskiego, a o terminie i przewidywanej długości ich trwania Użytkownicy informowani będą z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.

2). Transakcje zlecone przez Użytkownika nierozpatrzone przed przerwą techniczną rozpatrywane będą po przerwie technicznej.

3). Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której większość lub wszyscy użytkownicy w danej chwili z powodu problemów związanych z systemem informatycznym Operatora, utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Serwisu, w szczególności nie mogli się zalogować, zlecić transakcji. W przypadku wystąpienia awarii technicznej wszelkie zlecenia nierozpatrzone przed awarią techniczną rozpatrywane będą po awarii technicznej.

4). Operator nie odpowiada za szkody wynikłe wskutek awarii technicznej.

 

§ 8
Postępowanie reklamacyjne

1). Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących świadczonych Usług przez Operatora, który jest odpowiedzialny za jej rozpatrzenie na zasadach określonych poniżej oraz wynikających z treści ustawy, o której mowa w § 1 ust. 3 lit. d Regulaminu.

2). Przedmiotem reklamacji może być niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi przez Operatora.

3). Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika w jeden z następujących sposobów:

a. w formie pisemnej na adres siedziby Operatora, osobiście lub przesyłką pocztową lub poprzez pełnomocnika,

b. ustnie – telefonicznie (na nr telefonu: PL: +48 71 66 11 460) albo osobiście do protokołu,

c. w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail: reklamacje@finonet.pl).

4). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem reklamacji, a także roszczenie Użytkownika, a także powinna być złożona niezwłocznie po pojawieniu się lub odkryciu przez Użytkownika okoliczności uzasadniającej jej złożenie.

5). Reklamacje rozpatrywane są przez Operatora bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora.

6). W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Operator w informacji przekazywanej Użytkownikowi wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

7). Odpowiedź na reklamację udzielona zostanie w formie pisemnej na adres Użytkownika podany w Profilu Użytkownika lub w wskazany w treści złożonej reklamacji. Na wniosek Użytkownika wyrażony w treści reklamacji lub w Profilu Użytkownika, odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie wiadomości e-mail lub na innym trwałym nośniku.

8). Odpowiedź na reklamację zawiera m. in.: uzasadnienie faktyczne i prawne (o ile reklamacja nie jest rozpatrzona zgodnie z wolą Użytkownika), informację na temat stanowiska Operatora w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy, imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego.

9). Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Użytkownika, a w szczególności Użytkownika uprzywilejowanego, przysługujących mu na podstawie właściwych przepisów prawa.

10). Użytkownikowi uprzywilejowanemu przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych metod dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

a. Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej;

b. Miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów;

c. Platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr;

d. dodatkowe informacje na temat polubownego rozwiązywania sporów dostępne są m.in. w serwisie: http://polubowne.uokik.gov.pl.

11). W przypadku nieuwzględnienia przez Operatora reklamacji Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego: http://www.rf.gov.pl.

12). Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi na działanie Operatora do Komisji Nadzoru Finansowego, zaś spory pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem mogą być – na wniosek Użytkownika – rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego: http://knf.gov.pl.

13). Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia powództwa przeciwko Operatorowi do Sądu Powszechnego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 
§ 9
Dane osobowe

1). Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu jest Operator.

2). Celem przetwarzania danych Użytkownika jest przede wszystkim realizacja Umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”), ciążący na Operatorze obowiązek prawny związany z rachunkowością i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Operatora, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3). Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych w tym przypadku oznacza, że Umowa nie będzie mogła być zawarta.

4). Dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu, w którym:

a. na Operatorze przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Użytkownika;

b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Użytkownika lub Operatora, związanych z Umową lub Serwisem;

c. zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Operatora,

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5). Użytkownikowi przysługuje prawo żądania: 

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. ich sprostowania,

c. usunięcia,

d. ograniczenia przetwarzania,

e. żądania przeniesienia danych do innego administratora,

a także prawo:

f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Operatora).

6). Dane Użytkownika będą przekazywane do następujących podmiotów zewnętrznych:

a. Agenci,

b. nasi partnerzy oraz osoby współpracujące świadczący usługi outsourcingowe w zakresie m.in. obsługi klienta, wsparcia procesów IT, sprzedaży oraz marketingu,

c. dostawca usług hostingu,

d. dostawcy usług wspomagających wykrywanie i rozwiązywanie problemów w serwisie,

e. dostawcy narzędzi do weryfikacji tożsamości klientów (więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.transunion.co.uk/legal-information/bureau-privacy-notice),

f. organy i instytucje publiczne,

g. dostawcy rozwiązań procesowania płatności,

h. dostawcy narzędzi do komunikacji,

i. dostawcy narzędzi do optymalizacji usług świadczonych w Internecie,

j. Banki i inne instytucje płatnicze – w celach realizacji zleceń przekazu pieniężnego – zarówno kiedy otrzymujemy środki od Ciebie na realizację zlecenia płatniczego, jak i wtedy, kiedy udostępniamy te środki Twojemu odbiorcy,

k. dostawcy narzędzi do zarządzania projektami,

l. dostawcy narzędzi do zarządzania i wysyłania newsletterów,

m. dostawcy mediów społecznościowych,

n. firmy doradcze i obsługa prawna.

W związku z powyższym, dane Użytkownika przetwarzane będą poza Unią Europejską. Właściwy poziom ochrony danych Użytkownika zapewnia stosowanie w umowach z takimi podmiotami klauzul zgodnych z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich 2010/87/EU.

7). W celu realizacji swoich praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Operatorem.

8). W przypadku gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie
z prawem, Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operatora (w tym dotyczące pozostałych celów i podstaw przetwarzania i odbiorców danych) zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

 

§ 10
Obowiązywanie Regulaminu

1). Umowy zawierane w oparciu o Regulamin przekazu zawierane są drogą elektroniczną.

2). Usługa świadczona w oparciu o Regulamin przekazu ma charakter jednorazowy, a Umowa na świadczenie usługi zawierana jest na czas określony – do chwili jej wykonania.

3). Użytkownik może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony w każdym czasie, bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.

 
§ 11
Odstąpienie od umowy

(dotyczy tylko Użytkowników uprzywilejowanych)

1). Użytkownikowi uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. Może on odstąpić od umowy zawartej z Operatorem w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2). Odstąpienie od umowy może zostać dokonane w szczególności poprzez złożenie Operatorowi oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Operatora. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przekazane Operatorowi drogą elektroniczną lub na piśmie, na adresy wskazane w Regulaminie Operatora.

3). Rozpoczęcie świadczenia Usług mających charakter odpłatny, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, odbywa się wyłącznie na żądanie Użytkownika będącego konsumentem, złożone za pośrednictwem Serwisu. W przypadku odstąpienia od umowy po złożeniu takiego żądania – Użytkownik ponosi koszty Usług wykonanych na jego żądanie, zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie.

4). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również w odniesieniu do usługi, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 
§ 12
Postanowienia końcowe

1). Prawem właściwym w sprawach związanych z niniejszą Umową jest prawo polskie.

2). Wszelkie spory, wynikłe na tle zobowiązań powstałych wskutek zawarcia niniejszej Umowy lub w relacjach pomiędzy Stronami związanych ze świadczeniem Usług, jeżeli nie będzie to naruszało przepisów powszechnie obowiązujących w tej materii, będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.

3). Organem nadzoru nad Operatorem jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie (00-549) przy ul. Pięknej 20. 

4). W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5). Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 
Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od Umowy

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od Umowy, z którego Klient uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać: 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Adres: Klik-24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-435), przy ul. Mierniczej 21/8.

– Ja/My niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy:


 – Data zawarcia umowy:


– Imię i nazwisko Konsumenta:


– Adres Konsumenta:


 

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


 

Data


(*) Niepotrzebne skreślić