Regulamin konta

§1

Niniejszy regulamin reguluje świadczenie usługi prowadzenia konta użytkownika przez Klik-24 sp. z o.o., Klik-24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-435), przy ul. Mierniczej 21/8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000847322, NIP: 8992881509, posiadająca kapitał zakładowy o wysokości 250.000 zł.

 
§2
Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte jest poniższe pojęcie, przyjmuje ono następujące znaczenie:

Klik-24 – oznacza Klik-24 sp. z o.o., Klik-24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-435), przy ul. Mierniczej 21/8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000847322, NIP: 8992881509, posiadająca kapitał zakładowy o wysokości 250.000 zł

Klient – każdy podmiot korzystający z Usług.

Klient uprzywilejowany – Konsument lub osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

AML/CFT – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozumiane jako realizowanie obowiązków określonych w szczególności ustawą z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006.

Usługi – usługi świadczone przez Klik-24 Klientom z wykorzystaniem Serwisu.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

Konto – wydzielone w ramach Serwisu zasoby identyfikujące Klienta, umożliwiające korzystanie z Usług.

Zlecenie – oświadczenie Klienta skierowane do Klik-24 zgodnie z udostępnionymi przez Klik-24 w Serwisie możliwościami zawierające polecenie wykonania Usługi.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Klik-24, dostępny pod adresem https://finonet.pl, którego główną funkcją jest umożliwianie Klientom dokonywania Zleceń, jak również aplikacja mobilna Klik-24 udostępniona przez Klik-24 i służąca do korzystania z Usług.

Autoryzacja – procedura weryfikacji pozwalającej stwierdzić, czy Klient ma prawo do wykonywania określonej czynności,

 
§3
Postanowienia ogólne

1). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Klik-24.

2). Klik-24 z wykorzystaniem Serwisu świadczy Usługi dla Klienta, w szczególności usługę prowadzenia Konta.

3). Założenie Konta konieczne jest do zawierania umów na świadczenie Usług.

4). Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i Usług zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności oznacza to zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

5). Klik-24 komunikuje się z Klientem w języku polskim.

6). Klient wyraża zgodę na doręczanie dokumentów rozliczeniowych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem Konta.

 
§4
Rejestracja Konta

1). W celu korzystania z funkcji Serwisu, w szczególności Usług, Klient musi zarejestrować się w Serwisie, tj. założyć Konto.

2). W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

3). Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

a w przypadku aplikacji mobilnej, dodatkowo urządzenie mobilne.

4). Rejestracji Konta można dokonać poprzez zgłoszenie chęci rejestracji Konta z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Klik-24 w Serwisie.

5). Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient zobowiązany jest – w celu uzyskania możliwości korzystania z Usług powyżej równowartości 1000 Euro (dot. przekazów) bądź o równowartości 15 000 Euro (dot. przewalutowań) lub więcej – zweryfikować swoją tożsamość zgodnie z wymogami przedstawionymi przez Klik-24.

6). Mając na uwadze, iż Klik-24 jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, może żądać od Klienta dodatkowych danych i dokumentów potwierdzających np. źródło pochodzenia środków pieniężnych Klienta bądź planowane wolumeny transakcji. Zakres stosowanych wobec Klienta środków bezpieczeństwa finansowego uzależniony jest od stopnia ryzyka, które Klik-24 przydziela Klientowi.

7). Klik-24 zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji Konta ze względu na ustalone – w stosunku do Klienta – podwyższone ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

8). Klient, zamieszczając dane w Serwisie oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

9). W momencie potwierdzenia woli zarejestrowania się w Serwisie przez Klienta i nadaniu Klientowi unikatowego numeru Klienta przez Klik-24, zostaje zawarta między nim a Spółką umowa o prowadzenie Konta – na czas nieokreślony, na zasadach określonych w Regulaminie.

10). Prowadzenie Konta na rzecz Klienta ma charakter nieodpłatny. 

11). Klient i Klik-24 ma prawo wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w każdym czasie. Umowa o prowadzenie Konta ulega rozwiązaniu z momentem złożenia wypowiedzenia – w przypadku, gdy Klient i Klik-24 nie mają wobec siebie żadnych roszczeń pieniężnych wynikających z transakcji zleconych z wykorzystaniem Konta – bądź z momentem realizacji ostatniego Zlecenia.

 
§5
Bezpieczeństwo

1). Klient nie powinien udostępniać osobom trzecim jakichkolwiek danych dostępowych do jego Konta lub innych danych mogących służyć autoryzowaniu Zlecenia lub zmianie danych przypisanych do Konta.

2). Klient, który utracił dane, o których mowa w ust. 1, powinien niezwłocznie poinformować o tym Klik-24 za pośrednictwem kanałów komunikacji dostępnych na stronie https://finonet.pl/kontakt.

3). Klik-24, w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o próbie dokonania nieautoryzowanego Zlecenia (w szczególności np. wielokrotne nieudane próby Autoryzacji, próby ominięcia obowiązku Autoryzacji) uprawnione jest do niezrealizowania Zlecenia oraz zastosowania blokady Konta wykorzystanego do próby dokonania nieautoryzowanego Zlecenia w tym określonego kanału dostępowego – na okres niezbędny do ustania przyczyny blokady. W przypadku zidentyfikowania ww. podejrzenia, Klik-24 niezwłocznie przystąpi do czynności mających na celu ustalenie przyczyn nieprawidłowości.

 
§6
Dane osobowe

1). Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania z Konta jest Klik-24. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Klik-24 – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Serwisie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2). Celem przetwarzania danych Klienta jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadniony interes Klik-24, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także a fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Klik-24 polegającym w szczególności na realizacji obowiązków AML/CFT (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

3). Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Klik-24 nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.

4). Dane Klienta będą przetwarzane do momentu, w którym:

a. Konto zostanie usunięte przez Klienta lub Klik-24 na żądanie Klienta;

b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Klienta lub Klik-24, związanych z Kontem;

c. zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Klik-24 – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5). Klientowi przysługuje prawo żądania:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. ich sprostowania,

c. usunięcia,

d. ograniczenia przetwarzania,

e. przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:

f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

6). W celu realizacji swoich praw, Klient powinien skontaktować się z Klik-24.

7). W przypadku gdy Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Klient może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
§7
Reklamacje

1). Klient ma prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym prowadzeniem Konta przez Klik-24.

2). W celu złożenia reklamacji Klient powinien przesłać wiadomość e-mail na adres reklamacje@finonet.pl ze swojego adresu e-mail podanego przy rejestracji. W treści wiadomości email należy opisać:

a. przyczynę złożenia reklamacji;

b. żądane przez Klienta kroki do podjęcia przez Klik-24 w celu rozwiązania sytuacji.

3). Klik-24 odpowiada na reklamację w przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości i informuje o rozwiązaniu bądź dalszym przebiegu postępowania.

4). W szczególnie skomplikowanych sprawach Klik-24 ma prawo przedłużyć odpowiedź na reklamację o kolejne14 dni. Poinformuje o tym Klienta z wykorzystaniem Serwisu bądź odpowiadając na adres e-mail, z którego Klient skierował reklamację najpóźniej ostatniego dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3.

 
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

5). W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 
§8
Postanowienia końcowe

1). Prawem właściwym w sprawach związanych z niniejszą Umową jest prawo polskie.

2). Klik-24 uprawnione jest do zmiany lub wypowiedzenia niniejszego Regulaminu w każdej chwili, w szczególności z ważnych przyczyn, za które uznaje się:

a. dostosowanie Serwisu do przepisów prawa mających na nie wpływ;

b. zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym, mających wpływ na świadczenie usług;

c. poprawę funkcjonalności Usług lub działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności Usług;

d. poprawę bezpieczeństwa świadczonych Usług;

e. rekomendacje, zalecenia lub innego typu wnioski i zalecenia od organów administracji publicznej, w szczególności organów sprawujących nadzór nad Klik-24;

f. zmiany kosztów usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia Usług;

g. rozwiązanie Umowy pomiędzy Klientem a Klik-24 na świadczenie usług w ramach Serwisu.

3). W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części z jakiejkolwiek przyczyny, inne postanowienia pozostają w mocy. Klik-24 i Klient zobowiązują się w takim przypadku zastąpić postanowienia nieważne lub bezskuteczne innymi w taki sposób, aby jak najpełniej wypełnić cel Regulaminu lub Ustawy.